Ekstraordinært Årsmøte i Fossum vedr. medlemsavgifter 2024

Ekstraordinært Årsmøte i Fossum vedr. medlemsavgifter 2024

INNKALLING – EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

I tråd med foreningens lover innkaller styret herved til ekstraordinært årsmøte:

  • Fredag 22 desember 2023 kl 12:00
  • Årsmøtet vil bli gjennomført som et videomøte (Teams)

Til behandling foreligger:

  • Godkjenning av møteinnkalling
  • Valg av møteleder
  • Valg av en møtedeltager til å undertegne protokollen sammen med møteleder
  • Fastsettelse av medlemskontingent for kalenderåret 2024

BAKGRUNN

På årsmøte i mars i år ble det vedtatt en vesentlig økning at medlemskontingenten for 2024. Økningen var begrunnet i at klubben den senere tid hadde gått med underskudd og at også 2023 tegnet til å bli et krevende år. Det ble imidlertid også åpnet for at dersom den økonomiske utviklingen bedret seg gjennom året, så kunne det være aktuelt å revurdere medlemskontingenten mot slutten av året.

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret har derfor, basert på de tiltak som er gjennomført og forventet utvikling i 2024, valgt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte og forslår at medlemskontingenten samlet blir justert ned i forhold til vedtaket fra mars 2023 som vist i tabellen nedenfor:

Styret forslår derfor at årsmøtet fatter følgende vedtak:

«Hovedstyrets forslag til endret medlemskontingenten for 2024 vedtas av årsmøtet.»

DELTAGELSE

Det ekstraordinære årsmøtet vil bli gjennomført som et videomøte (Teams). Medlemmer som ønsker å delta bes melde dette til administrasjonen i Fossum innen kl 16:00 torsdag 21 desember ved å sende epost til fossumif@fossumif.no. Påmeldte medlemmer vil deretter motta en Teams-innkalling for deltagelse på videomøtet.

Fossum, 8 desember 2023

Styret i Fossum Idrettsforening