Lover

LOVER FOSSUM IDRETTSFORENING

stiftet 7.12.1918

Vedtatt på årsmøte i Fossum IF den 28.11.91 og 26.11.92 og godkjent av Idrettsstyret den 9.09.92 og 17.09.96.   Endret på årsmøte 9.12.99, 22.04.13, med senere endringer, 30.03.2017.  Endringer vedtatt på årsmøte 11.6.2020, i henhold til NIF’s lovnorm gjeldende fra 1.1.2020.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 

§ 1       Formål

(1) Fossum Idrettsforening («Foreningen») sitt formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

(3) Foreningen skal ved samarbeid og kameratskap fremme idrett og friluftsliv i sunne former. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2       Organisasjon

(1)  Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

(2)  Foreningen er medlem av Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, Norges Fotballforbund, Norges Orienteringsforbund og Norges Cykleforbund. 

(3)  Foreningen er medlem av NIF gjennom Viken Idrettskrets og er tilsluttet Bærum Idrettsråd.

(4)  Foreningen skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for Foreningen uavhengig av hva som måtte stå i Foreningens egen lov. 

§ 3       Medlemmer

(1)       For at en person skal opptas i Foreningen må vedkommende:  

  1. Akseptere å overholde Foreningens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
  2. Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til Foreningen og andre organisasjonsledd i NIF. 

(2) Styret i Foreningen kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til Foreningens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. 

(3)       Medlemskap i Foreningen er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4)  Medlemmet plikter å overholde Foreningen og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6)  Foreningen kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i Foreningen og skal strykes fra lagets medlemsliste. 

(7) a) Styret i Foreningen kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av 

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

c) Ved fratakelse av medlemskap kan Foreningens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til Foreningens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Foreningens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort. 

(8) Foreningen skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

II. TILLITSVALGTE 

§ 4       Kjønnsfordeling

(1) Foreningen skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)  Idrettsstyret kan pålegge Foreningen å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning. 

§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)  For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av Foreningen i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Foreningen. 

(2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i Foreningen: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

(3)  Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel. 

(4)       Forslagsrett:

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i Foreningen. 

b)  Styret i Foreningen har forslagsrett til og på årsmøtet i Foreningen. 

c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt   

arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde. 

(5) Møte- og talerett:

a)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i Foreningen.

b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

§ 6       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker 

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som: 

a) utfører lønnet arbeid for Foreningen tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller 

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra Foreningen i løpet av et kalenderår.      

(2) En arbeidstaker i Foreningen har ikke stemmerett på Foreningens årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i Foreningen eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3)  En arbeidstaker i Foreningen kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.  

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at Foreningen gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til Foreningens styre.

(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt. 

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning. 

  § 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til Foreningen

(1)  Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av Foreningen som overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i Foreningen eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av Foreningen. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning. 

§ 8       Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Foreningen er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: 

a)  når vedkommende selv er part i saken, 

b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken, 

c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part, 

d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et   

     organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. 

(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.    

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i Foreningen.

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. 

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i Foreningen. 

§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Styrer, komiteer og utvalg i Foreningen er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for Foreningens medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

§ 10     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. 

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI

§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv. 

(1)  Foreningen er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom Foreningen har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

(2) Foreningen skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Foreningen skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon Regnskapet skal tilfredsstille følgende:

a)  Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele Foreningens aktivitet. Dersom Foreningen er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.

b)  Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse. 

c)  Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og Foreningens art og omfang tilsier. 

d)  Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.

e) Bankkonti skal være knyttet til Foreningen, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

(3) Foreningen skal ha underslagsforsikring.

§ 12     Budsjett 

(1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.

(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

§ 13    Utlån og garanti

Foreningen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 14     Årsmøtet

(1) Årsmøtet er Foreningens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Foreningens internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Foreningens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

(4)  Alle Foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 15     Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem. 

§ 16     Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne saklisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle Foreningens årsberetning.

9. Behandle Foreningens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning. 

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12. Vedta Foreningens budsjett.

13. Behandle Foreningens organisasjonsplan.

14. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder og 4 styremedlemmer. Disse utgjør foreningens arbeidsutvalg.

b) Kontrollutvalg med 3 medlemmer 

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Foreningen har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til Foreningens organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

15. Engasjere revisor til å revidere Foreningens regnskap.

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

§ 18     Ekstraordinært årsmøte 

(1) Ekstraordinært årsmøte i Foreningen innkalles av Foreningens styre med minst 2 ukers frist etter:

a) vedtak av Foreningens styre eller årsmøte, 

b)  vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller

c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av Foreningens stemmeberettigede medlemmer.

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen. 

(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i Foreningen skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet. 

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til Foreningens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

§ 20     Foreningens styre

(1) Foreningen ledes og forpliktes av styret som representerer Foreningen utad. Styret er Foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

(2)       Styret skal blant annet:

a)  Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b)  Påse at Foreningens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at Foreningen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c)  Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.

d)  Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.

e)  Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

f)  Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret. 

(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

§ 21   Kontrollutvalg

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 

a) Påse at Foreningens virksomhet drives i samsvar med Foreningens og overordnet  

    organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b)  Ha et særlig fokus på at Foreningen har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. 

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre Foreningen har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.] 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

§ 22 Valgkomité

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

§ 23 Grupper

(1)  Foreningens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Foreningens organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.

(2) Dersom Foreningens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende: 

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen. 

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i Foreningen. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet Foreningens regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.  

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.

e) Hver gruppeleder er medlem Foreningens Hovedstyre.

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte Foreningen uten fullmakt fra hovedstyret.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 24     Lovendring

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for Foreningens medlemmer så snart de er vedtatt av styret. 

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Foreningen etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom Foreningens regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av Foreningen selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 25     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

(1)  Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom Foreningens årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er Foreningen oppløst uten påfølgende årsmøte. Foreningen skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før Foreningens årsmøte behandler forslag om oppløsning. 

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av Foreningen. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.

(3)  Ved utmelding tilfaller Foreningens eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av Foreningen tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at Foreningen skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før Foreningen holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken. 

VEDLEGG 1 FOSSUM IFs LOVER

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDSUTVALGET

Arbeidsutvalget er definert i § 16, punkt 14, i Lov for Fossum Idrettsforening

1.   Arbeidsutvalget skal etter beste evne søke å løse og gjennomføre de saker det får til

      behandling og som Hovedstyret pålegger det.  Arbeidsutvalget kan selv ta opp og 

      behandle de saker det finner nødvendig.

2.  Arbeidsutvalget holder møter når lederen bestemmer det eller når Arbeidsutvalgsmed-

      lemmene krever det.

3.  Arbeidsutvalget skal:

      a) Føre nødvendig referat, medlemsfortegnelse og oversikter som hovedstyret fatter vedtak

          om, samt forestå innkreving av medlemskontingent og føre foreningens regnskaper 

          ifølge regnskapsordningen. Arbeidsutvalget skal innhente budsjettforslag fra gruppene,

          behandle disse og fremlegge forslag til foreningens driftsbudsjett.

      b) Tilrettelegge og fremme for hovedstyret saker av interesse.  Før årsmøtet fremlegger

          Arbeidsutvalget for hovedstyret forslag til årsmelding samt de forslag som ønskes 

          fremmet for årsmøtet.

4.  Arbeidsutvalet skal behandle og formidle all korrespondanse mellom foreningen på den 

      ene side og Norges Idrettsforbund, Akershus Idrettskrets, særkretser eller offentlige 

      myndigheter på den annen side.  Avgi uttalelser om søknader fra gruppestyrene til 

      særforbund og særkretser hvis dette er ønskelig eller påkrevet.

5.  Arbeidsutvalget plikter i samråd med hovedstyret å sende foreningens årsmelding,

      regnskap, rapporter og utredninger til overordnede idrettsorganisasjoner og offentlige

      myndigheter innen gitte tidsfrister eller når disse krever det.

6.  Arbeidsutvalget plikter å sende referat fra sine møter til hovedstyrets medlemmer.

VEDLEGG 2 FOSSUM IFs LOVER

RETNINGSLINJER FOR GRUPPESTYRER

Gruppestyret har ansvar for at gruppen drives i tråd med bestemmelsene i § 23 i Lov for Fossum Idrettsforening.

I Gruppestyrene, ledet av de enkelte gruppeledere, har den daglige ledelse av gruppene

   og er gruppenes høyeste myndighet mellom gruppesårsmøtene.

  Det enkelte gruppestyre skal:

  1. Iverksette gruppeårsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

  2. Forestå gruppens daglige ledelse og representere denne utad i samråd med hovedstyret.

  3. Behandle alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren.

  1. Gjennom året løpende vurdere gruppens økonomiske behov og senest 31. oktober fremlegge 

sitt budsjettforslag for kommende år. Budsjettforslaget behandles for foreløpig godkjenning av hovedstyret innen utgangen av november, jfr. lovens § 14, pkt. 3. Endelig budsjett fastsettes av årsmøtet, jfr. lovens §12, pkt. 7.

  5. Anvende gruppens midler etter opptrukne planer og godkjente budsjetter.

  6. I samråd med arbeidsutvalget/hovedstyret søke idrettslige- og offentlige instanser om til-

      skudd til materiell og idrettskoler mv. samt treningstimer ved andre idrettsanlegg.

  7. Etter behov engasjere enkeltpersoner for spesielle oppgaver (trenervirksomhet o.l.) og 

      oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver (arrangementer o.l.) samt 

      utarbeide instruks for disse dersom dette ansees nødvendig.

  8. Forestå og lede gruppens egne arrangementer.  Arrangementer som går utenfor egen

      gruppeaktivitet og arrangementer som henvender seg til publikum i vårt distrikt, skal

      rapporteres til arbeidsutvalget og hovedstyret i god tid før avholdelse.

  9. Fremlegge for hovedstyret alle avtaler med eventuelle sponsorer for godkjennelse.

10. Fremlegge for hovedstyret alle endringsforslag av eksisterende konkurransedrakter

      for godkjennelse.

11. Avholde gruppemedlemsmøter etter behov.

12. Etter evne søke å løse gruppens oppgaver.

II De enkelte gruppestyrer fordeler sekretær- og kassererfunksjonen mellom seg.

   Gruppelederen innkaller og leder gruppestyrets og gruppens øvrige møter dersom ikke

   annet er fastsatt.  Gruppelederen plikter å påse at gruppen til enhver tid innordner seg

   foreningens og overordnede organers bestemmelser.

   Gruppesekretæren skal føre referat fra gruppeårsmøter og hvis nødvendig og ønskelig fra

   møter og medlemsmøter i gruppen.  Kopi av referatene sendes hovedstyret. Gruppe-

   sekretæren skal i samråd med gruppelederen ha ansvaret for gruppens arkivering.

   Gruppekassereren fører gruppens regnskaper og innkasserer treningsavgifter o.l.  Gruppens 

   midler settes i bank eller anbringes i samråd med foreningens daglige leder.

   Gruppekassereren er underlagt daglig leder i regnskapsfaglige spørsmål.  

   Gruppelederen eller den han bemyndiger anviser alle gruppens utbetalinger.

Bli grasrotgiver i dag!

Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller ved å sende SMS: Grasrotandelen 971322934 til nummer 60000

Sosiale medier