geirmyrold 2015-01-19 14:16:04

Lov for Fossum IF

LOV for FOSSUM IDRETTSFORENING

stiftet 7.12.1918

Vedtatt på årsmøte i Fossum IF den 28.11.91 og 26.11.92 og godkjent av Idrettsstyret den 9.09.92 og 17.09.96. Endret på årsmøte 9.12.99, med senere endringer, senest av 22.04.13 i  henhold til NIF’s lov.

Eiksmarka Idrettslag ble opptatt i foreningen i desember 1956.  Fossum Idrettsforenings lover ble sist endret 22.04.2013.

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1.      FORMÅL

Foreningens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF).

Foreningen skal ved samarbeid og kameratskap fremme idrett og friluftsliv i sunne former. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2.      ORGANISATORISK TILKNYTNING

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Akershus Idrettskrets.

Foreningen er medlem av de særforbund som foreningens årsmøte bestemmer.  Foreningen hører hjemme i Bærum kommune og er medlem av Bærum Idrettsråd.

Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

Foreningen skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for foreningen og er uavhengig av hva som måtte stå i foreningens egen lov.

§ 3.      MEDLEMMER

Alle som aksepterer foreningens og overordnedes idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organisasjonsledds, samt foreningens lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd  i NIF er gjort opp.

Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Foreningens avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.

Medlemskapet i foreningen er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Foreningen skal føre medlemslister.

Foreningen plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Foreningen kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i foreningen og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 4.     KONTINGENT OG AVGIFTER

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Familiekontingent gjelder for en husstand med medlemmer under 19 år.

Familiekontingenten tilsvarer max. tre ganger medlemskontingenten.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

Hovedstyret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet eller andre spesielle grunner.

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5.      KJØNNSFORDELING

Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styrer, komiteer og utvalg skal det være kandidater/representanter fra begge kjønn.  Kjønnsfordelingen i medlemsmassen skal være retningsgivende for sammensetningen, dog slik at det er minst to representanter fra hvert kjønn.  Dette gjelder ikke råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

Idrettstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen (se forskrift til NIF's lov § 2-4).

§ 6.      GENERELLE REGLER OM STEMMERETT, VALGBARHET OG FORSLAGSRETT

For å ha stemmerett på foreningens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene (f.eks. ikke skylde foreningen kontingent).  Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov par. 2-9.

En arbeidstaker i foreningen har ikke stemmerett på foreningens ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i foreningen.

En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i foreningen: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere foreninger som deltar i samme konkurranse.

Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i foreningen.

Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til foreningens årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.

§ 7.      VALGBARHET OG REPRESENTASJONSTRETT FOR ARBEIDSTAKER OG OPPDRAGSTAKER

En arbeidstaker i foreningen er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i foreningen plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.

En arbeidstaker i foreningen kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i foreningen.

Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med foreningen.

Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at foreningen gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til foreningens styre.

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

§ 8.      VALGBARHET OG REPRESENTASJONSRETT FOR ANDRE PERSONER MED TILKNYTNING TIL FORENINGEN

En person som har en avtale med foreningen som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av foreningen er ikke valgbar til verv innen foreningen eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av foreningen. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av foreningen. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.                                                                                                                        

§ 9.    INHABILITET

En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i foreningen er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.   

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i foreningen.

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.   

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i foreningen.

§ 10. VEDTAKSFØRHET, FLERTALLSKRAV OG PROTOKOLL

Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i foreningen vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.       

Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 11.    TILLITGSVALGTES REFUSJON AV UTGIFTER OG TAPT ARBEIDSFORTJENESTE. GODTGJØRELSE

Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.  Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av foreningens budsjett og regnskap.

Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.

 

III. ØKONOMI

§ 12.    REGNSKAP, REVISJON, BUDSJETT MV.

Foreningen er regnskaps- og revisjonspliktig.

Foreningen skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

Bankkonti skal være knyttet til foreningen og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for foreningen som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.

Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

Foreningen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til foreningens størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 13.    ÅRSMØTET

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av april.

Årsmøtet innkalles av hovedstyret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på foreningens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt skriftlig til hovedstyret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for  medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet.  Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. foreningens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.  Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det.  Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§ 14.    LEDELSE AV ÅRSMØTET

Årsmøtet ledes av valgt dirigent.  Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.

§ 15.  ÅRSMØTETS OPPGAVER

Årsmøtet skal:

1.  Godkjenne de stemmeberettigede. Godkjenne innkalling, saksliste og dagsorden

2.  Velge dirigent, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen.

3.  Behandle foreningens årsmelding for perioden 1.1-31.12 foregående år og orienteres om gruppenes virksomhet, herunder gruppeårsmeldinger.

4.  Behandle foreningens regnskap i revidert stand for perioden 1.1 til 31.12 foregående år.

5.  Behandle innkomne forslag

6.  Fastsette kontingenten

7.  Behandle hovedstyrets forslag til budsjett for foreningen og dens grupper for inneværende år, Jfr. §14, pkt. 3.

8.  Bestemme foreningens organisasjonsplan, herunder vedta opprettelse og/eller nedleggelse av grupper.

9.  Velge:

     I. For en valgperiode på to år:

        a) Leder, nestleder og to styremedlemmer som sammen skal utgjøre foreningens "Arbeidsutvalg". En vararepresentant skal velges til Arbeidsutvalget. Lederen og ett styremedlem velges i år med like tall, nestleder og det andre styremedlemmet i år med ulike tall. Vararepresentanten velges hvert år. Leder, nestleder, styremedlemmer og vararepresentant velges enkeltvis.

        b) En utdanningskontakt

        c) Representanter til Bærum Idrettsråd.

        d) Representanter til ting eller møter i de organisasjoner foreningen er tilsluttet.

        e) Redaktør og to medlemmer til en Informasjons-, PR- og redaksjonskomite.

        f) Leder og medlem til driftskomite for klubbhuset. Lederen er medlem av hovedstyret.

    II For en valgperiode på tre år:

        a) En representant til Komite for Hederstegn og Æresmedlemskap. Komiteen består av

            tre medlemmer. Eldste komitemedlem fungerer som komiteens leder.

    III For en valgperiode på fem år:

         a) En representant som skal tiltre styret i forbindelse med behandlingen av tildelingen

             av Kristian Hallands premie.

    IV For en valgperiode på ett år:

         a) Valgkomite bestående av leder og to medlemmer

         b) Kontrollkomite på 3 medlemmer som skal påse at foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med foreningens lover og beslutninger.

    V  a) Engasjere registrert/statsautorisert revisor for ett år.

§ 16.    STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.  Blanke stemmer skal ansees som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.  Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.  Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstem- ming.  Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer.  Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer.  Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter.  Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene.  Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer.  Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8.        

§ 17. EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER

Ekstraordinære årsmøter holdes når hovedstyret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene skriftlig krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. foreningens lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.                                                                                                                              

§18. HOVEDSTYRET

Foreningen ledes av hovedstyret som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Hovedstyret består av:

Leder, nestleder, to styremedlemmer og en vararepresentant (Arbeidsutvalget), gruppelederne i hver av foreningens grupper samt lederen i driftskomiteen for klubbhuset.  Ved forfall fra gruppeleder kan gruppen møte med annen representant.

Hovedstyret skal:

1.  Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2.  Godkjenne de valgte gruppestyrer.

3.  Vedta et foreløpig budsjett for kommende år, innen utgangen av november, jfr. for øvrig §12, pkt. 7.

4.  Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

5.  Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Påse at foreningens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at foreningen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

6.  Etter behov ansette lønnet personell og fastsette disses instruks og lønn.

7.  Representere foreningen utad.

8.  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.

Hovedstyret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Det avholdes minst 4 møter i driftsåret. 

Hovedstyret er beslutningsdyktige når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.  Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. 

Hovedstyret plikter å føre referat fra sine møter.

Foreningens daglige ledelse er overlatt Arbeidsutvalget som arbeider etter de retningslinjer som fremgår av vedlegg 1 til denne lov. 

Hovedstyret fastsetter instruks for daglig leder.

§19.  GRUPPER/AVDELINGER/KOMITEER

Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

Foreningen organiseres i grupper for særidretter og fellesfunksjoner som bestemt av årsmøtet. Gruppene ledes av valgte gruppestyret.  Gruppeleder er medlem av hovedstyret. Gruppene er underlagt foreningens lover, årsmøtet og hovedstyret.

For gruppenes økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og gruppene kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen utad uten hovedstyrets godkjennelse.

GRUPPEÅRSMØTE

Hver gruppe arrangerer sitt eget årsmøte innen utgangen av mars.

Gruppenes årsmøter innkalles av de respektive gruppestyret med minst tre ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.

Gruppestyrene fastsetter selv fristen for innsendelse av forslag som ønskes behandlet på gruppeårsmøtet.

Årsmøtene behandler kun gruppenes egne saker:

1.  Gruppens årsmelding

2.  Gruppens regnskap (revidert av foreningens revisor).

3.  Behandle innkomne forslag og saker

4.  Fastsette treningsavgift/tilleggsavgift for gruppen

5.  Velge med ett års funksjonstid:

     a) Gruppeleder og minst 2 gruppestyremedlemmer som sammen utgjør "Gruppestyret".

     Valg skjer etter de samme retningslinjer som til hovedstyret, se §§ 4 og 11.

Det skal føres referat fra gruppeårsmøtet.  Kopi sendes hovedstyret.  Gruppestyrene fungerer etter retningslinjer for gruppestyrene, se vedlegg 2.

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 20.    ALMINNELIGE DISIPLINÆRFORFØYNINGER, SANKSJONER ETTER KAMP- OG KONKURRANSEREGLER, STAFFESAKER OG DOPINGSAKER

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov, kapittel 11 og 12.

§ 21.    LOVENDRING

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av foreningen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

§ 21 og 22 kan ikke endres av foreningen selv.

§ 22.    OPPLØSNING – SAMMENSLUTNING - KONKURS

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 21. 

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av foreningen, tilfaller foreningens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at foreningen skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før foreningen holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken..

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister således sitt medlemskap i NIF

 

VEDLEGG 1: RETNINGSLINJER FOR ARBEIDSUTVALGET

1.   Arbeidsutvalget skal etter beste evne søke å løse og gjennomføre de saker det får til behandling og som Hovedstyret pålegger det.  Arbeidsutvalget kan selv ta opp og behandle de saker det finner nødvendig.

2.  Arbeidsutvalget holder møter når lederen bestemmer det eller når Arbeidsutvalgsmedlemmene krever det.

3.  Arbeidsutvalget skal:

      a) Føre nødvendig referat, medlemsfortegnelse og oversikter som hovedstyret fatter vedtak om, samt forestå innkreving av medlemskontingent og føre foreningens regnskaper ifølge regnskapsordningen. Arbeidsutvalget skal innhente budsjettforslag fra gruppene, behandle disse og fremlegge forslag til foreningens driftsbudsjett.

      b) Tilrettelegge og fremme for hovedstyret saker av interesse.  Før årsmøtet fremlegger Arbeidsutvalget for hovedstyret forslag til årsmelding samt de forslag som ønskes fremmet for årsmøtet.

4.  Arbeidsutvalet skal behandle og formidle all korrespondanse mellom foreningen på den ene side og Norges Idrettsforbund, Akershus Idrettskrets, særkretser eller offentlige myndigheter på den annen side.  Avgi uttalelser om søknader fra gruppestyrene til særforbund og særkretser hvis dette er ønskelig eller påkrevet.

5.  Arbeidsutvalget plikter i samråd med hovedstyret å sende foreningens årsmelding, regnskap, rapporter og utredninger til overordnede idrettsorganisasjoner og offentlige myndigheter innen gitte tidsfrister eller når disse krever det.

6.  Arbeidsutvalget plikter å sende referat fra sine møter til hovedstyrets medlemmer.

 

VEDLEGG 2: RETNINGSLINJER FOR GRUPPESTYRER

I
Gruppestyrene, ledet av de enkelte gruppeledere, har den daglige ledelse av gruppene og er gruppenes høyeste myndighet mellom gruppesårsmøtene.

 Det enkelte gruppestyre skal:

  1. Iverksette gruppeårsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

  2. Forestå gruppens daglige ledelse og representere denne utad i samråd med hovedstyret.

  3. Behandle alle faglige saker som gjelder gruppens idrettsgren.

  4. Gjennom året løpende vurdere gruppens økonomiske behov og senest 31. oktober fremlegge sitt budsjettforslag for kommende år. Budsjettforslaget behandles for foreløpig godkjenning av hovedstyret innen utgangen av november, jfr. lovens § 14, pkt. 3. Endelig budsjett fastsettes av årsmøtet, jfr. lovens §12, pkt. 7.

  5. Anvende gruppens midler etter opptrukne planer og godkjente budsjetter.

  6. I samråd med arbeidsutvalget/hovedstyret søke idrettslige- og offentlige instanser om tilskudd til materiell og idrettskoler m.v. samt treningstimer ved andre idrettsanlegg.

  7. Etter behov engasjere enkeltpersoner for spesielle oppgaver (trenervirksomhet o.l.) og oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver (arrangementer o.l.) samt utarbeide instruks for disse dersom dette ansees nødvendig.

  8. Forestå og lede gruppens egne arrangementer.  Arrangementer som går utenfor egen gruppeaktivitet og arrangementer som henvender seg til publikum i vårt distrikt, skal rapporteres til arbeidsutvalget og hovedstyret i god tid før avholdelse.

  9. Fremlegge for hovedstyret alle avtaler med eventuelle sponsorer for godkjennelse.

10. Fremlegge for hovedstyret alle endringsforslag av eksisterende konkurransedrakter for godkjennelse.

11. Avholde gruppemedlemsmøter etter behov.

12. Etter evne søke å løse gruppens oppgaver.

 II 

De enkelte gruppestyrer fordeler sekretær- og kassererfunksjonen mellom seg. Gruppelederen innkaller og leder gruppestyrets og gruppens øvrige møter dersom ikke annet er fastsatt.  Gruppelederen plikter å påse at gruppen til enhver tid innordner seg foreningens og overordnede organers bestemmelser. Gruppesekretæren skal føre referat fra gruppeårsmøter og hvis nødvendig og ønskelig fra møter og medlemsmøter i gruppen.  Kopi av referatene sendes hovedstyret. Gruppesekretæren skal i samråd med gruppelederen ha ansvaret for gruppens arkivering. Gruppekassereren fører gruppens regnskaper og innkasserer treningsavgifter o.l.  Gruppens midler settes i bank eller anbringes i samråd med foreningens daglige leder. Gruppekassereren er underlagt daglig leder i regnskapsfaglige spørsmål. Gruppelederen eller den han bemyndiger anviser alle gruppens utbetalinger.